YHTEYSTIEDOT

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö - Foundation for Foreign Policy Research - Stiftelsen för utrikespolitisk forskning

Arkadiankatu 23 B (5 krs) FIN-00100 Helsinki, Finland

Sähköposti: asiamies (a)
ulkopolitiikantutkimus.fi

Väitösapuraha 2013

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö julistaa haettavaksi 1–2 apurahaa väitöskirjatutkimukseen

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö julistaa haettavaksi 1–2 kpl € 23 500 suuruista apurahaa Suomen ulkopolitiikkaa koskevan väitöskirjatyön tekemiseen. Apuraha on tarkoitettu yhden vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön, ansiotyöstä vapaana. Apurahasta € 19 200 on tarkoitettu apurahatutkijan työtuloksi. Lisäksi apurahaan sisältyy € 2000 kuluosuus tutkimuksen kuluja varten (esim. tutkimusmatka, aineistonhankinta), sekä MYEL- eläkevakuutusmaksut vuoden ajalta.

Hakemus lähetetään säätiön verkkosivuilla olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella ja/tai kirjallisena postitse osoitteeseen: Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö, Asiamies Mikael Mattlin, Kruunuvuorenkatu 4, FI-00160 Helsinki. Päätökset apurahasta ilmoitetaan marraskuun 2013 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma voi olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakemukset on toimitettava Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiölle viimeistään 31.10.2013.


TIETOSUOJA

HAKEMUSLOMAKE

Stiftelsen för utrikespolitisk forskning utlyser 1–2 stipendium för avhandlingsforskning

Stiftelsen för utrikespolitisk forskning utlyser 1–2 st stipendium på € 23 500 för avhandlingsforskning som behandlar Finlands utrikespolitik. Forskarstipendiet är avsett för ett års forskning på heltid, fritt från förvärvsarbete. Av stipendiet är € 19 200 avsett som stipendieforskarens arbetsinkomst. Stipendiet inbegiper även en kostnadsandel på € 2000 för att täcka forskningens kostnader (t.ex. forskningsresa, anskaffning av forskningsmaterial), samt LFÖPL-pensionsförsäkringpremier under ett års tid.

Ansökningen sänds med elektronisk blankett, som finns på stiftelsens nätsidor och/eller skriftligen per post till addressen: Stiftelsen för utrikespolitisk forskning, Ombudsman Mikael Mattlin, Kronbergsgatan 4, FI-00160 Helsingfors. Beslut om forskarstipendiet tillkännages före slutet av november 2013. Den bifogade forskningsplanen kan vara skriven på svenska, finska eller engelska. Ansökningar och bilagor returneras inte.

Ansökningar bör sändas till Stiftelsen för utrikespolitisk forskning senast den 31.10.2013.


INFORMATIONSSÄKERHET

TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN