Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö kiittää Tuomas Forsbergiä, Tapio Juntusta ja Matti Pesua bibliografian kokoamisesta. 

4.9.2015

A BIBLIOGRAPHY OF FINNISH FOREIGN POLICY

This bibliography has been compiled from various sources. The main database has been Fennica, the national bibliography of Finland with the keywords Finland and Foreign Policy. (http://www.nationallibrary.fi/libraries/fennica.html).

The main database for articles has been ARTO, an index for Finnish journals. (http://www.nationallibrary.fi/libraries/linnea/arto.html).

Naturally, most of the works are in Finnish language. The titles have not been translated. Material in languages other than Finnish has been added as much as possible.

In many cases, both the decisions about what is literature on Finnish foreign policy and the organisation of the bibliography in subsections is very arbitrary.  I hope that the sections however facilitate the use of this bibliography.

I would like to thank Kristo Muurimaa and Jouko Rajakiili for invaluable assistance in compiling this bibliography.

The bibliography has been revised and updated by Tapio Juntunen and Matti Pesu in August 2015. 

Many thanks to them, too.

Tuomas Forsberg

Bibliographies

Suchoples, Jarosław. Finland in the international affairs of the 20th century: a selected bibliography consisting of articles, papers and books written in foreign languages. Library of Parliament, Helsinki 2000.

Suomen turvallisuuspoliitiikan bibliografia. Luettelo ennen vuotta 1981 ilmestyneistä kirjoista ja artikkeleista. Ed. Martti Häikiö, Heimo Vesala, Pirjo Hynninen ja Anja  Karppala. Tutkimusselosteita nro 8. Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki 1981.

Suomen turvallisuuspoliittinen bibliografia. Kirjat ja artikkelit. Ed. Petri Kekäle. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, Helsinki 1989.

Vähäkyrö, Ilse - Antti Uusitalo. A select list of books and articles in English, French and German on Finnish politics in the 19th and 20th century. Vol. 2, Publications 1968-89. University of Turku, Turku 1990.

Documentary

Eurooppa. Uutisia ja taustaa Euroopan integraatiosta. Ulkoasiainministeriö.

Maantiede ja historiallinen kokemus. Mauno Koiviston ulkopoliittisia kannanottoja. Ed. Keijo Immonen ja Jaakko Kalela. Otava, Helsinki 1992.

Mannerheim - puheet 1918-1947. Ed. Kari Selén. WSOY, Helsinki 2008.

Paasikivi, Juho Kusti: Päiväkirjat I-II 1944-56. WSOY, Helsinki 1985 and 1986.

Suomen säädöskokoelman sopimussarja. Helsinki, Valtion painatuskeskus 1981- [Suomen asetuskokoelman sopimussarja. Ulkovaltain kanssa tehdyt sopimukset 1933-1980].

Suomen ulkopolitiikan virallisia lausuntoja ja asiakirjoja. Ulkoasianministeriö.

Suomen turvallisuuspolitiikka. Kekkosen ulkopoliittisia puheita. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, Helsinki 1980.

General works / text books

Berndtson, Erkki & Kivimäki, Timo (ed.): Suomen kansainväliset suhteet. Tutkimustietoa politiikasta ja hallinnosta 9. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos 1998, Helsinki.

Forsberg, Tuomas & Vaahtoranta, Tapani (ed.): Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan. Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja 2. Gaudeamus1993, Helsinki.

Hakovirta, Harto & Väyrynen Raimo (ed.): Suomen ulkopolitiikka. Gaudeamus, Helsinki 1975.

Haukkala, Hiski: Suomen muuttuvat koordinaatit. Helsinki, 2012: Gummerrus.

Korhonen, Keijo: Mitalin toinen puoli. Otava, Keuruu 1989.

Saukkonen, Pasi, (ed.). Paikkana politiikka: tietoa ja tulkintoja Suomen poliittisesta järjestelmästä. Helsingin yliopisto, yleisen valtio-opin laitos, Helsinki 2003.

Törnudd, Klaus: Tidens krav: uppsatser om Finlands utrikespolitik. Schildt, Helsinki 2006.

Törnudd, Klaus: Den nya politiken: utrikespolitiska uppsatser. Schildt, Espoo 1993.

Törnudd, Klaus: Uusi politiikka: ulkopoliittisia kirjoitelmia. Schildt, Espoo 1993.

Törnudd, Klaus: Sanat ja teot. Kirjayhtymä, Helsinki 1982.

Väyrynen, Raimo: Lähestymistapoja suomalaisessa ulkopolitiikan tutkimuksessa. Teoksessa Suomen ulkopolitiikka. Hakovirta, Harto - Väyrynen, Raimo (ed.). Gaudeamus, Helsinki 1975.

Väyrynen, Raimo. Pienet valtiot kansainvälisissä suhteissa. Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Helsinki 1988.

Foreign Policy Decision-Making and Doctrine

Aaltola, Mika: Suomen ulkopolitiikan kielipelejä: analyysi ulkopolitiikan tutkimuksesta 1970-2003.  Tampere University Press, Tampere 2003.

Aaltola, Mika: “Agile small state agency: heuristic plays and flexible national identity markers in Finnish foreign policy”, Nationalities Papers, 39(2), March 2011: 257-276.

Ahde, Matti: Parlamentarismi ja ulkopolitiikka. Hki: Paasikivi-seura, 1988.

Anckar, Dag: Partiopinionen och utrikespolitik. En studie av partipolitiska pressopinionen kring ett antal händelser i Finlands utrikespolitik. Acta Academiae Aboensis Ser. A, vol. 41. Åbo 1971.

Apunen, Osmo: Tilinteko Kekkosen aikaan. Ulkopoliittinen valta ja vallankäyttö Suomessa. Kirjayhtymä, Helsinki 1984.

Apunen, Osmo and Corinna Wolff: Pettureita ja patriootteja. Taistelu Suomen ulko- ja puolustuspolitiikan suunnasta 1938–1948. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009.

Apunen, Osmo: Kansallinen realismi ja puolueettomuus Suomen ulkopoliittisina valintoina: tutkimus Suomen ulkopoliittisten toimintaohjelman rakenteesta ja funktioista. Osa I: Paasikiven linja. Tutkimuksia nro 28. Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, Tampere 1972.

Apunen, Osmo: Tekstejä Suomen ulkopolitiikasta. Monistesarja nro 7. Politiikan tutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto 1984.

Apunen, Osmo and Helena Rytövuori: "Ideas of ‘Survival' and ‘Progress' in the Finnish Foreign Policy Tradition." Journal of Peace Research 1/1982, 61-82.

Arter, David: Politics and policy-making in Finland.  St. Martin's Press, New York 1987.

Browning, Chris: Coming home or moving home? 'Westernising'narratives in Finnish foreign policy and the re-interpretation of past identities. Finnish Institute of International Affairs, Helsinki 1999.

Christopher S. Browning: Constructivism, Narrative and Foreign Policy Analysis: A Case Study of Finland. Bern: Peter Lang, 2012.

Forsberg, Tuomas: Foreign Policy or Two? The New Constitution and European Policies of Halonen and Lipponen. Northern Dimensions 2001, 3-11.

Forsberg, Tuomas and Christer Pursiainen: Ulkopolitiikkaa norsunluutornista. Chan Puma House, Tampere 2015.

Gahmberg, Henrik: Kekkonens politik, inrikes- eller utrikespolitiska determinanter?: några randanmärkningar inom ramen för psykologiska förklaringsmodeller. Åbo Akademi, statsvetenskapliga institutionen, Åbo 1996.

Harle, Vilho: Martti Ahtisaari – globaali rationalisti. Ulkopolitiikka 1/2000, 23-31.

Harle, Vilho - Sami Moisio: Missä on Suomi?: kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. Vastapaino, Tampere 2000.

Hietanen, Aki (ed.) Ulkopolitiikka ja kansalaismielipide. Keskustelun linjat Suomessa.  Paasikivi-Seura, Tampere 1983.

Jokela, Juha: Europeanization and foreign policy: state identity in Finland and Britain. London, 2011: Routledge.

Jyränki, Antero: Perustuslakiuudistus ja ulkopolitiikan johtaminen. Ulkopolitiikka 1/2000, 32-39.

Kallenautio, Jorma et al: Kansainvälinen eduskunta. Helsinki: Edita, 2007.

Meres-Wuori, Ora: Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä. Ruotsin maakunnasta EU:n jäsenvaltioksi: valtiosääntöoikeudellinen tutkimus. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus 1998.

Meres-Wuori, Ora: Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksentekojärjestelmästä. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 2008.

Mylly, Juhani: Traditio, järjestelmä, symbolit: tutkielma Suomen poliittisesta kulttuurista 1800- ja 1900-luvuilta. Turun yliopisto, Turku 1989.

Myllymäki, Arvo: Suomen pääministeri: presidentin varjosta hallitusvallan käyttäjäksi. Helsinki, 2010: Talentum.

Teemu Palosaari: Art of Adaptation: A Study on the Europeanization of Finland’s Foreign and Security Policy. Tampere, 2011: Tampere University Press.

Patomäki, Heikki: Suomen ulkopolitiikan genealogia. Rauhantutkimus 1/1991,  60-111.

Railo, Erkka & Laamanen, Ville (toim.): Suomi muuttuvassa maailmassa: ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historiaa. Helsinki: Edita, 2010.

Rainio-Niemi, Johanna: The Ideological Cold War: The Politics of Neutrality in Austria and Finland. New York: Routledge, 2014.

Rusi, Alpo (ed): Ei enää erityistapaus: Suomen asema kylmän sodan jälkeen. Helsinki: WSOY, 2003.

Siirala, Martti. Syvissä raiteissa: kansallisen itsetunnon matka. WSOY, Helsinki 1991.

Suomalaiset ja diplomaattiura. Ed. Paasivirta, Juhani - Mylly, Juhani. Turun yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja C:4. Turku 1969.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä uuden perustuslain valossa. Edita, Helsinki 1999.

Suomi, Juhani: Ulkopolitiikka ja ulkoasiainhallinto: kolikon kaksi puolta. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 2001.

Susiluoto, Ilmari: Diplomatian taiturit. Ajatus, Helsinki 2002.

Tiilikainen, Teija: Kaventuuko presidentin valta? Kyllä. Ulkopolitiikka 2/1998, 35-37.

Tiilikainen, Teija: Europe and Finland. Defining the National Identity of Finland in Western Europe. Ashgate Ltd, Aldershot 1998.

Tiitinen, Seppo: Ulkopolitiikan päätöksentekojärjestelmä: ulkopolitiikan toimijat. Eduskunnan kanslia, Helsinki 1998.

Uimonen, Risto: Riisuttu presidentti: kuinka valtionpäältä vietiin valta ja hänestä tehtiin tavallinen kuolevainen. WSOY, Helsinki 2001.

Valtiosääntötoimikunta. Ulkopolitiikka ja kansainväliset asiat: päätöksentekomenettelyn uudistamistarve: valtiosääntötoimikunnan osamietintö. Oikeusministeriö, Helsinki 1992.

Väyrynen, Paavo: Finlands utrikespolitik - den nationella doktrinen och framtidens mänsklighetspolitik. WSOY, Helsinki 1988.

Väyrynen, Paavo. Kansakunta - ihmiskunta: Suomen ulkopoliittinen doktriini. Gummerus, Helsinki 1987.

Väyrynen, Raimo: Institutional and Political Stability in Finnish Foreign Policy. In The Political Life of Institutions: scripta in honorem professoris Jaakko Nousiainen sexagesium annum complentis. Ed. Matti Wiberg. The Finnish Political Science Assosiation, Helsinki 1991.

Väyrynen, Raimo: Globalisaatio ja Suomen poliittinen järjestelmä. Taloustieto, Helsinki 1999.

Väyrynen, Raimo: Stability and Change on Finnish Foreign Policy. Helsingin yliopiston valio-opin laitoksen julkaisuja ser A. vol 70. Helsingin yliopisto, Helsinki 1986.

Historical Works

Ahosniemi, Arno: Jotta Suomessa voitaisiin huoletta kulkea: ydinaseiden ja ydinpolttoainekysymyksen seuranta Suomessa kylmän sodan aikana. Säteilyturvakeskus, Helsinki 2004.

Appel, Erik: I Moskvas strupgrepp: Finlands väg in i fortsättningskriget. Konstsamfundet, Helsinki, 1992.

Aunesluoma, Juhana, (ed.): From war to cold war: Anglo-Finnish relations in the 20th century. SKS Finnish Literature Society, Helsinki 2006.

Aunesluoma, Juhana: “A Nordic Country with East European Problems: British views on post-war Finland, 1944–1948”, Scandinavian Journal of History, 37(2), May 2012: 230–245.

Berry, R. Michael: American foreign policy and the Finnish exception: ideological preferences and wartime realities. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1987.

Apunen, Osmo: Paasikiven - Kekkosen linja. Tammi, Helsinki 1977.

Apunen, Osmo: Linjamiehet, Paasikivi-seuran historia. Tammi, Helsinki, 2005.

Apunen, Osmo: Silmän politiikkaa. Ulkopoliittinen instituutti 1961–2006. Otava, Helsinki 2012.

Arnault, Jacques: Finlande, "finlandisation", Union Soviétique. Paris: L'Harmattan, 1986.

Blomberg, Jaakko: Vakauden kaipuu. Kylmän sodan loppu ja Suomi. WSOY, Helsinki 2011.

Brodin, Katarina: Finlands utrikespolitiska doktrin. En innehållsanalys av Paasikivis och Kekkonens uttalanden åren 1944 - 1968. Läromedelsförlagen, Stockholm 1971.

Büttner, Ruth: Sowjetisierung oder Selbständigkeit?: die sowjetische Finnlandpolitik 1943-1948. Hamburg: Kovač, 2001.

Bäckman, Johan, (ed.): Entäs kun tulee se yhdestoista?: suomettumisen uusi historia. WSOY, Helsinki 2001.

Engman, Max: Gränsfall: utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918-1920. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki 2008.

Engman, Max: Raja: Karjalankannas 1918-1920. WSOY, Helsinki 2007.

Fjodorov, Vladimir: NKP:n Suomen osastolla 1954-1989. Otava, Helsinki 2001.

Forselles-Riska, Cecilia af: 1954- Brobyggaren: Carl Enckells liv och verksamhet fram till slutet av 1917.  Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki 2001.

Gerrard, Craig: The Foreign Office and Finland 1938-1940: diplomatic sideshow. Cass, London 2005.

Haataja, Lauri: Demokratian opissa: SKP, vaaran vuodet ja Neuvostoliitto. Tammi, Helsinki 1988.

Haataja, Lauri et al.: YYA-Suomi. Historiallinen kirjasto XXII. WSOY, Helsinki 1993.

Hanhimäki, Jussi: Rinnakkaiseloa patoamassa: Yhdysvallat ja Paasikiven linja 1948–1956. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1996.

Heiskanen, Raimo: Noottikriisi ja yhteiset sotaharjoitukset. Otava, Helsinki 1993.

Hentilä, Seppo: Harppi-Saksan haarukassa: DDR:n poliittinen vaikutus Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2004.

Hietanen, Silvo, (ed.): Kansakunta sodassa. 1, Sodasta sotaan. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1989.

Hietanen, Silvo, (ed.): Kansakunta sodassa. 2, Vyö kireällä. Valtion painatuskeskus,  Helsinki 1990.

Hietanen, Silvo, (ed.): The road to war: essays in honour of Professor Olli Vehviläinen on the occasion of his 60th birthday 4 June 1993. University of Tampere, Tampere 1993.

Hyytiä, Osmo: Puolueettomuuden ja rauhan linja: SDP:n suhtautuminen Suomen ulkopolitiikkaan ja turvallisuuskysymyksiin: toukokuu 1918 - toukokuu 1922. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1987.

Häikiö, Martti: Historia ja väärät profeetat: kirjoituksia Suomen historian kipupisteistä. Edita, Helsinki 2003.

Häikiö, Martti: Maaliskuusta maaliskuuhun. Suomi Englannin politiikassa 1939-40. WSOY, Helsinki 1976.

Jakobson, Max: Diplomaattien talvisota. Suomi maailmanpolitiikassa 1938-40. WSOY, Porvoo 1955.

Jokipii, Mauno: Jatkosodan synty. Tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940-41. Otava, Helsinki 1987.

Jokipii, Mauno: Suomi ja Saksa maamme itsenäisyyden aikana. Snellman-instituutti, Kuopio 1994.

Jokisipilä, Markku & Janne Könönen: Kolmannen valtakunnan vieraat: Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933–1944. Helsinki: Otava, 2013.

Jonkari, Lauri: 1960- Kansainliitto Suomen turvallisuuspolitiikassa ja kansainvälisissä suhteissa: vastaanotto ja vaikutus julkisessa sanassa ja yhteiskunnassa vuosina 1919-1936. Turun yliopisto, Turku 2008.

Jouve, Jacques: La politique étrangère de la Finlande depuis la seconde guerre mondiale. Centre de recherches inter-nordiques, 1986.

Jussila, Osmo et al: Suomen poliittinen historia 1809-2006.  WSOY, Helsinki 2006.

Jääskeläinen, Mauno. Itä-Karjalan kysymys: kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1918-1920. WSOY, Helsinki 2003.

Kaikkonen, Olli - Menger, Manfred: Deutschland und Finnland 1871-1914: Politik - Wirtschaft - öffentliche Meinung. Joensuun yliopisto, Joensuu 1992.

Kalela, Jorma: Grannar på skilda vägar. Det finländsk-svenska samarbetet i den finska och svenska utrikespolitiken 1921-23. WSOY, Borgå 1971.

Kallenautio, Jorma: Suomi kylmän rauhan maailmassa: Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2005.

Kallenautio, Jorma: Suomi katsoi eteensä. Itsenäisen Suomen ulkopolitiikka 1917 - 1955. Tammi, Helsinki 1985.

Kanervo, Pirkko: Italia ja Suomen talvisota: Il Duce Mussolini maailman urheimman kansan apuna. Teos, Helsinki 2007.

Kaukiainen, Leena: Avoin ja suljettu raja: Suomen ja Norjan suhteet 1918-1940. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1997.

Keränen, Seppo: Moskovan tiellä: Urho Kekkonen ja Neuvostoliitto 1945-1980. Otava, Helsinki 1990.

Koivisto, Jaana - Salme Tuokila: Japanin suhtautuminen Suomeen maailmansotien välisenä aikana. Turun kaupunki, Turku1986

Korhonen, Keijo: Naapurit vastoin tahtoaan. Suomi neuvostodiplomatiassa Tartosta talvisotaan I 1920-32. Tammi, Helsinki 1966.

Korhonen, Keijo: Turvallisuuden pettäessä. Suomi neuvostodiplomatiassa Tartosta talvisotaan II 1933-39. Tammi, Helsinki 1971.

Kronlund, Jarl, (ed.): Talvisodasta jatkosotaan. Suomen sotahistorian komissio, Helsinki 1991.

Kronvall, Olof: Den bräckliga barriären: Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962.  Försvarshögskolan, Stockholm 2003.

Krosby, Peter: Kekkosen linja. Kirjayhtymä, Jyväskylä 1978.

Kuusinen, Otto Wille. Suomi ilman naamiota. Helsinki ; Pietari ; Petroskoi: Johan Beckman Institute, cop. 2006.

Kähönen, Aappo - Kauko Rumpunen, (ed.): Itsenäisyyden muotoilijat: porvarillisten puolueiden valtuuskunta 1917-1919. Edita, Helsinki 2008.

Kähönen, Aappo: The Soviet Union, Finland and the Cold War: the Finnish card in Soviet foreign policy, 1956-1959. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006.

Lehtinen, Lasse: Aatosta jaloa ja alhaista mieltä: Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet 1944-1981. WSOY, Helsinki 2002.

Lähteenkorva, Pekka - Jukka Pekkarinen. Idän etuvartio?: Suomi-kuva 1945-1981. WSOY, Helsinki 2008.

Majander, Mikko: Pohjoismaa vai kansandemokratia: sosiaalidemokraatit, kommunistit ja Suomen kansainvälinen asema 1944-51. Helsinki 2004.

Manninen, Ohto, (ed.): Itsenäistymisen vuodet 1917-1920. 3, Katse tulevaisuuteen. VAPK-kustannus, Helsinki 1992.

Meinander, Henrik: Kekkografi och andra historiska spånor. Söderström, Helsinki 2008.

Menger, Manfred. Deutschland und Finnland im zweiten Weltkrieg: Genesis und Scheitern einer Militärallianz. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1988.

Meri, Veijo: Suurta olla pieni kansa: itsenäinen Suomi 1920-1940. Otava, Helsinki 1996.

Nevakivi, Jukka et al: Tuntematon talvisota: Suomi 1939-1940. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitos, Helsinki 1989.

Nevakivi, Jukka, (ed.): Finnish-Soviet relations 1944-1948. Department Political History, University of Helsinki, 1994.

Nevakivi, Jukka: Ulkoasiainhallinnon historia 1918-1956. Ulkoasiainministeriö. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1988.

Nevakivi: Apu jota ei pyydetty. Tammi, Helsinki 1972.

Numminen, Jaakko, (ed.): Lenin ja Suomi. Osa 3.  Valtion painatuskeskus, Helsinki 1990.

Paasivirta, Juhani. Suomi ja Eurooppa 1914-1939. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1988.

Paasivirta, Juhani: Suomen diplomaattiedustus ja ulkoasioiden hoito itsenäistymisestä talvisotaan. WSOY, Porvoo 1968.

Paasivirta, Juhani: Suomi ja Eurooppa : autonomiakausi ja kansainväliset kriisit (1808–1914). Kirjayhtymä 1978.

Paasivirta, Juhani: Suomi ja Eurooppa 1914 - 1939. Kirjayhtymä, Helsinki 1984. 

Paasivirta, Juhani: Suomi ja Eurooppa 1939 - 1956. Kirjayhtymä, Helsinki 1991.

Peltovuori, Risto: Saksa ja Suomen talvisota. Otava, Keuruu 1975.

Peltovuori, Risto: Suomi saksalaisin silmin 1933-1939: lehdistön ja diplomatian näkökulmia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2005.

Penttilä, Risto E. J.: Historian roolipeli: pistoja menneeseen ja tulevaan. Helsinki: Otava, 2006.

Pietiäinen, Jukka-Pekka, (ed.): Ryti, Stalin ja Linkomies. Edita, Helsinki 1997.

Polvinen, Tuomo: Barbarossasta Teheraniin. Teheranista Jaltaan. Jaltasta Pariisin rauhaan. Suomi kansainvälisessä politiikassa 1941-47. 1 - 3. WSOY, Helsinki 1979, 1980 ja 1981.

Polvinen, Tuomo: Venäjän vallankumous ja Suomi. WSOY, Helsinki 1987.

Rautkallio, Hannu: Agenda Suomi: Kekkonen, SDP, NKP 1956-66. Helsinki: WSOY, 1999.

Rautkallio, Hannu: Kekkonen ja Moskova. Suomi lännestä nähtynä 1956-62. Tammi, Helsinki 1991.

Rautkallio, Hannu: Laboratorio Suomi: Kekkonen ja KGB 1944-62. Helsinki: WSOY, 1996.

Rautkallio, Hannu: Paasikivi vai Kekkonen: Suomi lännestä nähtynä 1945-1956. Tammi, Helsinki 1990.

Rautkallio, Hannu: Novosibirskin lavastus. Tammi, Helsinki 1992.

Rautakallio, Hannu: Alistumisen vuodet 1954–1961: suomettuminen vai lännettyminen? Kirkkonummi, 2010: Kustannusosakeyhtiö Paasilinna.

Rentola, Kimmo. Vallankumouksen aave: vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970. Helsinki: Otava, 2005.

Risklakki, Jukka: Paha sektori: Atomipommi, kylmä sota ja Suomi. WSOY, Helsinki 2010.

Roiko-Jokela, Heikki, (ed.): Images and mutual perceptions of the Finns, the Estonians and the Russians in the 20th century. Jyväskylän historiallinen yhdistys, Jyväskylä 1998.

Rusi, Alpo: Tiitisen lista. Stasin vakoilu Suomessa 1960-1989. Gummerrus, Helsinki, 2011.

Rusi, Alpo M: Vasemmalta ohi: kamppailu Suomen ulkopoliittisesta johtajuudesta rautaesiripun varjossa 1945-1990.  Gummerus, Helsinki 2007.

Ruusunen, Aimo, 1948- Todeksi uskottua: kansandemokraattinen Neuvostoliitto-journalismi rajapinnan tulkkina vuosina 1964-1973. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008.

Sahlberg, Arja: Synkkä karnevaali: suomettumisen järjestelmä: systeemianalyyttinen ja syntyhistoriallinen analyysi suomettumisesta suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa YYA-sopimuksen aikaan: tutkimusraportti. Pilot-kustannus, Tampere 2006.

Salminen, Esko: Porkkalan palautuksesta noottikriisiin. Lehdistökeskustelu Suomen idänpolitiikasta 1955-62. Otava, Keuruu 1982.

Salminen, Pertti: Puolueettomuuden nimeen: sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa 1961-1966. Suomen mies, Helsinki 1995.

Salo, Pekka: Suomi ja pyhä istuin 1918-1968: Suomen ja Vatikaanikaupungin valtion välisten suhteiden kehitys vuodesta 1918 vuoteen 1968. Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki 1997.

Salonen, Ahti M.: Kylmällä linjalla: Suomen ja suomettumisen historian ja tosiasioiden erittelyä. Alea-kirja, Helsinki 1990.

Sandström, Allan: Den falska freden: Finlands kamp för oberoende 1944-1948. Församlingsförbundet, Helsinki 1997.

Seppinen, Jukka: Paasikiven aikakauteen. Ajatus, Helsinki 2001.

Seppinen, Jukka: Suomen Efta-ratkaisu yöpakkasten ja noottikriisin välissä. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1997.

Seppinen, Jukka: Vaaran vuodet?: Suomen selviytymisstrategia 1944-1950. Minerva, Jyväskylä 2008.

Seppälä, Helge: Talvisodan venäläinen ruletti. Taifuuni, Helsinki 1992.

Seppänen, Esa: Itäsuhteiden kolmiodraama: Kekkonen-Brežnev-Kosygin 1960-1980. Ajatus, Helsinki 2007.

Seppänen, Esa: Miekkailija vastaan tulivuori: Urho Kekkonen ja Nikita Hruštšev 1955-1964.  Tammi, Helsinki 2004.

Soikkanen, Timo: Kansallinen eheytyminen -myytti vai todellisuus? Sisä- ja ulkopolitiikan linjat ja vuorovaikutus vuosina 1933 - 1939. Juva 1984.

Soikkanen, Timo: Striden kring den nordiska orienteringen som Finlands utrikespolitiska linje (1934-39).  Turun yliopisto, Turku 1996.

Soikkanen, Timo: Presidentin ministeriö: ulkoasiainhallinto ja ulkopolitiikan hoito Kekkosen kaudella. 1, 1956-1969.  Ulkoasiainministeriö, Helsinki 2003.

Soikkanen, Timo: Presidentin ministeriö: ulkoasiainhallinto ja ulkopolitiikan hoito Kekkosen kaudella. 2, Uudistumisen,ristiriitojen ja menestyksen vuodet 1970-81. Otava, Helsinki 2008.

Suchoples, Jarosław, (ed.): Finland and the United States, 1917-1919: early years of mutual relations.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2000.

Sundbäck, Esa: Finland in British Baltic policy: British political and economic interest regarding Finland in the aftermath of the First World War, 1918-1925. Finnish Academy of Science and Letters, Helsinki 2001.

Suomen ulkopolitiikan kehityslinjat 1809 - 1966. Ed. Ilkka Hakalehto. WSOY, Porvoo 1966.

Suomi, Juhani: Epävarmuuden vuodet: Mauno Koiviston aika 1984-1986. Otava, Helsinki 2006.

Suomi, Juhani: Pysähtyneisyyden vuodet: Mauno Koiviston aika 1981-1984. Helsinki: Otava, 2005.

Suomi, Juhani: Talvisodan tausta: Neuvostoliitto Suomen ulkopolitiikassa 1937-1939. 1. Otava, Helsinki 1989.

Suomi, Juhani: Vuoroin vieraissa: Suomen tasavallan presidentit matkalla ja isäntinä ennen toista maailmansotaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2002.

Suominen, Tapani, (ed.): Sverige i fred: statsmannakonst eller opportunism?: en antologi om 1812 års politik. Stockholm: Atlantis, 2002.

Tarkka, Jukka: Ei Stalin eikä Hitler: Suomen turvallisuuspolitiikka toisen maailmansodan aikana. Otava, Helsinki 1987.

Tarkka, Jukka: Suomen kylmä sota. Miten viattomuudesta tuli voima. Otava, Helsinki 1992.

Tarkka, Jukka: Karhun kainalossa. Otava, Helsinki 2012.

Teräväinen, Erkki. Lavastettu rinnakkaiselo: Suomen ulkopolitiikka johtavassa länsisaksalaislehdistössä 1955-1962. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2003.

Thomas, Markus: Finnland zwischen Frieden und Kaltem Krieg: die Auβenpolitik des Präsidenten Paasikivi 1947-1955. Kovač, Hamburg 2005.

Tschirpke, Stefan: Aussen- und Sicherheitspolitik Finnlands und die Herausforderungen des nuklear-kosmischen Zeitalters. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 1989.

Tiihonen, Seppo – Maritta Pohls – Juha Korppi-Tommola (toim.): Presidentti johtaa. Suomalaisen valtiojohtamisen pitkä linja. Siltala, Helsinki 2013.

Tiilikainen, Heikki: Kylmän sodan kujanjuoksu.  Ajatus, Helsinki 2003.

Turtola, Martti: Tornionjoelta Rajajoelle. Suomen ja Ruotsin salainen yhteistoiminta Neuvostoliiton varalle vuosina 1923 - 1940: puolustuspoliittinen vaihtoehto. WSOY, Porvoo 1984.

Uola, Mikko: Suomi ja keskuksen valtakunta: Suomen suhteet Kiinan tasavaltaan 1919-1949. Rauma 1995.

Vares, Vesa, (ed.): Vuorovaikutuksia: Timo Soikkasen juhlakirja. Turun historiallinen yhdistys, Turku 2007.

Vehviläinen, Olli et al (ed.). Yksin suurvaltaa vastassa: talvisodan poliittinen historia. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1997.

Vihavainen, Timo, (ed.). O. W. Kuusinen ja Neuvostoliiton ideologinen kriisi vuosina 1957-64. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003.

Vihavainen, Timo. Kansakunta rähmällään: suomettumisen lyhyt historia. Helsinki: Otava, 1991.

Vihavainen, Timo: Stalin ja suomalaiset. Helsinki: Otava, 1998.

Viita, Pentti: Kapitalismin ja sosialismin puristuksessa: Suomen ja Neuvostoliiton taloussuhteet 1944-1991. Helsinki: BSV kirja, 2006.

Visuri, Pekka: Suomi kylmässä sodassa. Helsinki: Otava, 2006.

Vladimirov, Viktor. Kohti talvisotaa. Helsinki: Otava, 1995.

Vuorisjärvi, Esko. Petsamon nikkeli kansainvälisessä politiikassa 1939-1944: suomalainen todellisuus vastaan ulkomaiset myytit. Otava, Helsinki 1990.

Wunsch, Sinikka: Punainen uhka: Neuvostoliiton kuva johtavassa suomalaisessa sanomalehdistössä maaliskuusta 1938 talvisodan päättymiseen maaliskuussa 1940. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2004.

Zetterberg, Kent: I skuggan av Stalin: en säkerhetspolitisk balansgång: Sveriges bevakning av Finlands öde 1944-49. Probus, Stockholm1995.

Memoirs and Biographies

Aho, Esko. Pääministeri. Helsinki: Otava, 1998.

Aitamurto, Aarno. Urho Kekkonen vasemmalta nähtynä. Kuopio: Snellman-instituutti, 2000.

Alenius, Kari ym. Pohjois-Suomen puolesta: päätoimittaja Teuvo Mällisen juhlakirja. Pohjoinen, Oulu 2000.

Ehrnrooth, Georg C. Krokotiilien keskellä: muistelmia kylmän sodan vuosikymmeniltä. [Espoo]: Schildt, 1999.

Ehrnrooth, Georg C. Simma med krokodilerna: en oliktänkare i Kekkonens republik. Esbo: Schildt, 1999.

Haavikko, Paavo. Tarja Halosen tarina: naisen muotokuva politiikan kehyksissä. Helsinki: Art House, 2001.

Holsti, Kalevi: Suomen ulkopolitiikka suuntaansa etsimässä 1918-1922. Rudolf Holstin osuus. Tammi 1963.

Hyvärinen, Pekka. Suomen mies: Urho Kekkosen elämä. Helsinki: WSOY, 2000.

Hyvärinen, Risto. Virkamiehiä, viekkautta ja vakoilua. Helsinki: Otava, 2000 

Häikiö, Martti. Presidentti Koivisto Suomen politiikassa. Helsinki: Otava, 1992.

Immonen, Keijo, (ed.). Pitkä linja: Mauno Koivisto, valtiomies ja vaikuttaja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993.

Jakobson, Max. Vallanvaihto: havaintoja ja muistiinpanoja vuosilta 1974-92. Helsinki: Otava, 1992.

Jakobson, Max: 38. kerros. Otava, Keuruu 1983.

Jakobson, Max: Vallanvaihto. Otava, Keuruu 1992.

Jakobson, Max: Veteen piirretty viiva. Otava, Keuruu 1980.

Jyränki, Antero. Kolme vuotta linnassa: muistiinpanoja ja jälkiviisautta. Helsinki: WSOY, 1990.

Karjalainen, Ahti - Tarkka, Jukka: Presidentin ministeri. Ahti Karjalaisen ura Kekkosen Suomessa. Otava, Keuruu 1989.

Kekkonen, Urho: Viidesti pääministeri: Urho Kekkonen 1950-1956. Helsinki: Otava, 2000.

Kiljunen, Kimmo: Nahkurin orsilla: kansanedustajana Suomessa. WSOY, Helsinki 1998.

Kinnunen, Karolus: Urho, Ahti ja Johannes: sirpaleita kolmekymmenvuotisen journalistiuran ajalta ja vähän kauempaakin. Helsinki: Kustannus Carlos, 2001.

Koivisto, Mauno: Kaksi kautta. 2, Historian tekijät. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995.

Koivisto, Mauno: Witness to history: the memoirs of Mauno Koivisto, President of Finland 1982-1994. Hurst, London 1997.

Koivisto, Mauno: Liikkeen suunta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1997.

Korhonen, Keijo: Sattumakorpraali: Korhonen Kekkosen komennossa. Otava, Helsinki 1999.

Korosuo, Osmo, (ed.): Paasikivi ja Lahti: Lahden Paasikivi-seura 1962-1989. Lahden kaupunki, Lahti 1990.

Kähkölä, Paavo: Urho Kekkonen 1900-1986: kansanmies ja ruhtinas. Gummerus, Helsinki 2000 

Lehtilä, Hannu: Tuntematon Koivisto. Helsinki: Otava, 1998.

Lemberg, Magnus: Hjalmar J. Procopé: en politisk biografi. Schildt, Helsinki 1989 

Lemberg, Magnus: Hjalmar J. Procopé: isänmaanystävä ja maailmankansalainen. Alea-kirja, Helsinki 1994.

Lilja, Pekka - Kulle Raig: Urho Kekkonen ja Viro. Minerva, Jyväskylä 2006.

Lipponen, Paavo: Murrosten aika – muistelmat 1979–95. WSOY, Helsinki 2014.

Loikkanen, Jouko: Sikisi yhdeksässä kuukaudessa: maan politiikka joulukuusta 1963 syyskuuhun 1964. WSOY, Helsinki 1998.

Lukkari, Matti: Lauri Sutela. Puolustusvoimien komentaja. Tammi, Helsinki 2003.

Maasalo, Erkki: Päämäärä ennen mainetta: Rolf Witting jatkosodan ulkoministerinä 1940-1943. Pilot-kustannus, Tampere 2007.

Maasalo, Erkki: Sir Henrik saa tehtävän: Henrik Ramsayn ulkoasiainministerikausi 1943-1944. Fenix-kustannus, Espoo 2004.

Mansala, Arto: Kohti kaaoksen pitkää yötä. Kolme kautta Moskovassa. WSOY, Helsinki, 2014.

Mansala, Arto - Juhani Suomi, (ed.): Suomalainen diplomaatti: muotokuvia muistista ja arkistojen kätköistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2003.

Paasikivi, Juho Kusti: Toimintani Tukholmassa ja Moskovassa 1939-40. WSOY, Juva 1979.

Paavonsalo, Matti: Kekkosen valta. Jyväskylä ; Helsinki: Gummerus, 1995.

Pastinen, Ilkka: Yläkerran ylhäisyys: tuokiokuvia neljältä vuosikymmeneltä ulkoasianhallinnossa. Otava, Helsinki 1994.

Pastinen, Ilkka: Diiva ja diplomaatti: neljä vuosikymmentä ulkoasianhallinnossa. Otava, Helsinki 1996.

Pastinen, Ilkka: Uusi maailmanjärjestys: kylmästä sodasta globalisaatioon. Otava, Helsinki 2007.

Pihlajamäki, Veikko: Kohtalona K-linja: pohjalaisen patriootin muistelmia.  WSOY, Helsinki 1995.

Rekola, Esko. Viran puolesta. Helsinki: WSOY, 1998.

Reimaa, Markku: Diplomatian taikuri Ralph Enckell. Helsinki, 2013: Edita.

Rusi, Alpo M. Mariankadun puolelta. Helsinki: Otava, 2000.

Sarlund, Seppo: Jussi, Suomen neuvos. Otava, Helsinki 1998.

Seppinen, Jukka: Ahti Karjalainen: poliittinen elämäkerta. Otava, Helsinki 1997.

Seppinen, Jukka: Isänmaan asiat: Johannes Virolaisen elämäkerta. Ajatus, Helsinki 2002.

Seppinen, Jukka: Kalevi Sorsa: SDP:n vallan vakauttaja. Edita, Helsinki 2008.

Seppinen, Jukka: Urho Kekkonen - Suomen johtaja: poliittinen elämäkerta. Ajatus, Helsinki 2004.

Soikkanen, Timo: Rudolf Holstin ulkoministerikaudet 1936-38. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tampere 1986.

Soikkanen, Timo: Yrjö Ruutu: näkijä ja tekijä: itsenäisyyden, eheyttämisen ja uuden ulkopolitiikan juurilla. WSOY, Helsinki 1991.

Sorsa, Kalevi: Kansankoti ja punamulta: politiikan kuvioita 1972-1976. Otava, Helsinki 2003.

Sorsa, Kalevi: Sisäänajo: politiikan kuvioita 1969-72. Otava, Helsinki 1998.

Store, Jan: Euroopan ytimessä. Helsinki: Otava, 2014.

Suomi, Juhani: Kohti sinipunaa: Mauno Koiviston aika 1986-1987. Otava, Helsinki 2008.

Suomi, Juhani: Urho Kekkonen. 1944-1950, Vonkamies. Otava, Helsinki 1988.

Suomi, Juhani: Urho Kekkonen. 1950-1956, Kuningastie. Otava, Helsinki 1990.

Suomi, Juhani: Urho Kekkonen. 1956-1962, Kriisien aika. Otava, Helsinki 1992.

Suomi, Juhani: Urho Kekkonen. 1962-1968, Presidentti. Otava, Helsinki 1994.

Suomi, Juhani: Urho Kekkonen. 1968-1972, Taistelu puolueettomuudesta. Otava, Helsinki 1996.

Suomi, Juhani: Urho Kekkonen. 1972-1976, Liennytyksen akanvirrassa. Otava, Helsinki 1998.

Suomi, Juhani: Urho Kekkonen. 1976-1981, Umpeutuva latu. Otava, Helsinki 2000.

Suomi, Juhani: Lohen sukua: Urho Kekkonen – poliitikko ja valtiomies. Helsinki, 2010: Otava.

Suomi, Juhani: Salaisuuksien vartija. Lehtiä valtiosihteeri Matti Tuovisen päiväkirjasta 1972–1985. Poliittisen historian julkaisuja 2, Turku 2012.

Tahvanainen, Vilho: Erikoistehtävä: Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932-1945. Promerit, Turku 2008.

Tarkka, Jukka. Isänmaan unilukkari: Päiviö Hetemäen yhteiskunnallinen elämäntyö. Helsinki: WSOY, 2006.

Tarkka, Jukka: Max Jakobson – Kylmän sodan diplomaatti. Helsinki: Otava, 2010.

Tuikka, Timo J.: ‘Kekkosen konstit': Urho Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset teoriasta käytäntöön 1933-1981. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2007.

Tuomioja, Erkki: Siitä syntyy vielä rumihia. Poliittiset päiväkirjat 1991–1994. Tammi, Helsinki 2014. 

Valtasaari, Jukka: Myrskyn vuodet. Suomen suunta kylmän sodan jälkeen. Otava, Helsinki 2009.

Valtasaari, Jukka & Etel Valtasaari: Suurlähettiläänä suurvallassa: Suomen diplomatia Washingtonissa. Jyväskylä, 2013: Docendo.

Vasara, Erkki: Raskailta tuntuvat askeleet: Lauri Kristian Relanderin elämänkerta. Helsinki, 2013: WSOY.

Virolainen, Johannes: Viimeinen vaalikausi. Otava, Helsinki 1991.

Väyrynen, Paavo. On totuuden aika. 1, Tosiasioita ja muistikuvia Urho Kekkosen Suomesta. WSOY, Helsinki 1993.

Väyrynen, Paavo. On totuuden aika. 2, Tosiasioita ja muistikuvia Mauno Koiviston Suomesta. WSOY, Helsinki 1993.

Wahlbäck, Krister: Urho Kekkonen valtiomiehenä: ruotsalainen näkökulma. Paasikivi-seura, Helsinki 1990.

Wihtol, Åke. Diplomaatti, Minäkö? Epädiplomaattisia episodeja 1950–1991. Helsinki: Gummerrus, 1999. 

Political Works

Kekkonen, Urho: Tamminiemi. Weilin+Göös, Espoo 1980.

Koivisto, Mauno: Linjaviitat. Ulkopoliittisia kannanottoja. Kirjayhtymä, Jyväskylä 1983.

Koivisto, Mauno: Landmarks: Finland in the world. Kirjayhtymä, Helsinki 1985.

Koivisto, Mauno: Grannar. Frändskap och friktion Atlantis, Stockholm and Söderströms, Helsinki 2008.

Lipponen, Paavo: Kohti Eurooppaa. Tammi, Helsinki 2001.

Lipponen, Paavo: Järki voittaa. Otava, Helsinki 2008.

Svento, Reinhold: Suomen ulkopolitiikka. Gummerus, Jyväskylä 1938.

Vanhanen, Matti: Suomen tie maailmassa. Maahenki, Helsinki 2005.

Väyrynen, Paavo: Itsenäisen Suomen puolesta. Atena, Jyväskylä 1999.

Väyrynen, Paavo: On muutoksen aika. 2, Tosiasioita ja haavekuvia tulevaisuuden Suomesta. WSOY, Helsinki 1993.

Väyrynen, Paavo. Suomen linja. Helsinki: Paasilinna, 2014.

Security Policy

Arter, David: Finland: From Neutrality to NATO? European Security 4/1996, 614-632.

Artéus, Gunnar - Jukka Nevakivi, (ed.): Security and insecurity: perspectives on Finnish and Swedish defence and foreign policy. Stockholm: Försvarshögskolan, 1997.

Asheesh, Sirkku Isra - Anna-Maija Rautiainen, (ed.). Uusi etupiirijako Eurooppaan?: Suomen asema uudessa turva-arkkitehtuurissa. Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE), Helsinki  1997.

Auffermann, Burkhard: CFSP + PESC + GASP = YUTP?: Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityslinjoja. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tampere 1999.

Blomberg, Jaakko - Joenniemi, Pertti: Kaksiteräinen miekka. 70-luvun puolustuspolitiikkaa. Tammi, Helsinki 1971.

Erroll, Erik: Vertailu Suomen ja Ruotsin suhtautumisesta Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 1996.

Ervasti, Pekka - Jaakko Laakso: Karhun naapurista Naton kainaloon: puolueettoman Suomen marssi läntisen sotilasliiton leiriin. WSOY, Helsinki 2001.

Forsberg, Tuomas: Nato-kirja. Ajatus, Helsinki 2002.

Forsberg, Tuomas et al., (ed.): Suomi ja kriisit: vaaran vuosista terrori-iskuihin. Gaudeamus, Helsinki 2003.

Forsberg, Tuomas: Finland and the Kosovo Crisis. At the Crossroads of Neutrality and Europeanism. Northern Dimensions 2000, 41-49.

Hakalehto, Ilkka (ed.): Suomi kansainvälisen jännityksen maailmassa. WSOY, Porvoo 1969.

Hakovirta, Harto: Suomen turvallisuuspolitiikka. Tammi, Helsinki 1971.

Halttu, Janne, (ed.). Suomi valintojen edessä 2004. Turku: Suomen Atlantti-seura, 2004.

Heikka, Henrikki: Maintaining a balance of power that favors human freedom: the Finnish strategic experience. The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki 2003.

Honkanen, Karoliina - Janne Kuusela: Kysymyksiä ja vastauksia Natosta.  Suomen Atlantti-seura, Helsinki 2007.

Huru, Jouko - Olli-Pekka Jalonen, (ed.): Eurooppalaistuvan Suomen turvallisuushaasteet. Tutkimuksia/ Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tampere 1995.

Huru, Jouko, (ed.): Uuden ulkopolitiikan haasteet: Kekkosen ajasta Koiviston kautta 2000-luvulle. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tampere 1993.

Huru, Jouko, Suomen ulkopolitiikka ja yhteisöllisyyden haaste. In Huru, Jouko & Jalonen, Olli-Pekka (ed.), Suomen ulkopolitiikan haasteet. Kekkosen ajasta Koiviston kautta 2000-luvulle. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos , Tampere 1993.

Häikiö, Martti: Puolueeton Suomi puolueellisessa maailmassa. Kirjayhtymä, Helsinki 1985.

Jansson, Jan-Magnus: Liittoutumattomuuden arvo. In Wallgren, Thomas (ed.),  EU vaakalaudalla. Kirjoituksia Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta. Helsinki: Like 2002.

Joenniemi,  Pertti: Risteilyohjukset ja Suomen turvallisuuspolitiikka. Tutkimus keskustelun kahdesta aallosta. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tampere 1984.

Johansen, Jahn-Otto: Mahdollisen taide. Otava, Keuruu 1983.

Karvinen, Jyrki & Juha-Antero Puistola, Suomi ja Nato. Auditorium, Helsinki 2015.

Kasvaminen kansakunnaksi: 50 vuotta talvisodasta. Turvallisuustieteellinen tutkimuskeskus, Turku 1990.

Kekäle, Petri, (ed.). Euroopan unionin ja Suomen turvallisuus.  Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, Helsinki 1996.

Kivinen, Olli: Nato ilman tunteilua. Suomen Atlantti-seura, Helsinki 2007.

Koivula, Tommi: Sodan kaikuja: Norjan ja Suomen henkilömiinaretoriikka kansainvälisten mediaprosessien ilmentäjänä 1995–2001. Tampereen yliopisto, Tampere 2004.

Korhonen, Senja - Pirjo Riihelä, (ed.): EU-Suomen turvallisuuspolitiikka. [Helsinki]: Suomen Sadankomitealiitto: Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys, 2008.

Krohn, Elias (toim.): 51 hyvää syytä sanoa Natolle ei. Like: Helsinki 2003.

Kronlund, Jarl - Jaana Karhilo, (ed.). Perspectives on security: papers of the First Chinese-Finnish Symposium on Military Science Helsinki, 12-13 August, 1991. Helsinki: Finnish Pugwash Committee, 1993.

Laura C. Ferreira-Pereira: Inside the fence but outside the walls: the military non-allied states and the security architecture of post-Cold War Europe (Bern 2007)

Limnéll, Jarno: Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos. Julkaisusarja 1: Strategian tutkimuksia No 29. Helsinki: Edita Prima Oy, 2009

Limnéll, Jarno: Maailma 9/11 jälkeen. Pelon ilmapiiristä Suomen turvallisuuteen. WSOY, Helsinki 2011.

Limnéll, Jarno, Klaus Majewski & Mirva Salminen: Kyberturvallisuus. Docendo: Jyväskylä 2014.

Martin, Pekka. Vastavalkeita vallitsevalle ulko-, turvallisuus- ja yhteiskuntapolitiikalle. Jyväskylä ; Helsinki: Gummerus, 1999.

Maude, George: Suomalainen dilemma. Otava, Keuruu 1977.

Mattson, Kim – Tatu Mikkola: Turvallinen Suomi: tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Helsinki: Juvenes Print, 2013.

Möttölä, Kari (ed.): A Nuclear-Free Zone and Nordic Security. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 1975.

Möttölä, Kari (ed.): Nuclear Weapons and Northern Europe – Problems and Prospects of Arms Control. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 1983.

Möttölä, Kari: Puolueettomuudesta sitoutumiseen. Turvallisuuspoliittisen perusratkaisun muutos kylmästä sodasta Euroopan murrokseen. Teoksessa Forsberg, Tuomas & Vaahtoranta, Tapani (ed.), Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan. Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen.Helsinki: Gaudeamus, 1993.

Möttölä Kari: Järjestyksen, epävarmuuden ja mahdollisen välissä - Suomen turvallisuuspolitiikan linjausta Euroopan unionin jäsenenä. Teoksessa Borg, Olavi (ed.), Tieto, valta ja maailmanpolitiikka. Tampere: Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitos, 1998.

Möttölä, Kari:  “Finland, the European Union and NATO - Implications for Security and Defence”, in Reiter, Erich & Gärtner, Heinz (ed.), Small States and Alliances. Physica-Verlag 2001.

Nokkala, Arto: Suomen puolustuksen murros. Docendo: Jyväskylä 2014.

Nordlöf, Tiina. Utrikes- och säkerhetspolitiska opinioner i Finland och Sverige 1988. Hki: Suomen Gallup, 1988.

Nyberg, Rene: Pohjolan turvallisuus ja Suomi. Ydinaseiden vähenevä merkitys. Kirjayhtymä, Helsinki 1983.

Näkökohtia Suomen turvallisuuspolitiikkaan 1980-luvulla. Ed. Suomi, Juhani. Otava, Keuruu 1980.

Ojanen, Hanna. Finland and the CFSP: allegiance, activism and non-alignment. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 1998.

Penttilä, Risto E. J. Finland's search for security through defence, 1944-89. London: Macmillan, 1991.

Penttilä, Risto E. J. Finland's security in a changing Europe: a historical perspective. Helsinki: National Defence College, 1994.

Penttilä, Risto E. J.: Puolustuslinjat. Puolustuspolitiikka Suomen kansainvälisen aseman vakauttamisessa 1944-67. Otava, Keuruu 1988.

Penttilä, Risto Moskovasta Brysseliin. Suomen muuttuva ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Edita, Helsinki 1992.

Penttilä, Risto (1995): Arvosidonnaisen ulkopolitiikan ansat. Ulkopolitiikka 3/1995.

Penttilä, Risto E. J. Suomen ulkopolitiikan idea. Taloustieto, Helsinki 2008.

Pesonen, Raimo: Nato hampaankolossa. Like, Helsinki 2015.

Ries, Tomas. Finland and Nato. Helsinki: National Defence College, Department of Strategic and Defence Studies, 1999.

Ries, Tomas: Luja Tahto. Suomen mies, Helsinki 1990.

Salomaa, Markku: Erikoisjoukot iskevät ensimmäisenä. Docenco: Jyväskylä 2015.

Salomaa, Markku: Puhutaan Natosta. Docenco: Jyväskylä 2015.

Suomalaiset ja turvallisuuspolitiikka. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta 1986.

Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Helsinki: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, 2005.

Suomen turvallisuuden haasteet 1990-luvulla. STETE:n turvallisuuspoliittinen seminaari 16. ja 17.1. 1987. Toim: Friberg, Ralf. Gummerrus, Jyväskylä 1987.

Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, Helsinki 1982.

Suomen turvallisuuspolitiikka. Ed. Suomen sotahistoriallinen seura. Otava, Keuruu 1987.

Suomen turvallisuusympäristö 2000-luvun alussa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2001.

Suomi YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä 1989-90. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1991.

Tarkka, Jukka. Suomen kylmä sota: miten viattomuudesta tuli voima. Helsinki: Otava, 1992.

Tietoja maanpuolustuksesta 1992. Pääesikunnan koulutusosasto. Gummerrus, Jyväskylä 1992.

Thibaut, Françoise. La Finlande: politique intérieure et neutralité active. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1990.

Tuomioja, Erkki. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka anno 2004: puheenvuoro.  Tammi, Helsinki 2004.

Törnudd, Klaus. Turvallisuus on oven avaamista: tarinoita nuorille diplomaateille. Helsinki: Edita, 2005.

Törnudd, Klaus. Uuteen maailmanjärjestykseen: Suomi turvallisuusneuvoston jäsenenä 1989-1990. Helsinki: Kirjayhtymä, 1992.

Vaahtoranta, Tapani: Liittoutumattomuuden monet kasvot. Ulkopolitiikka 1/1997.

Valtioneuvosto. Säkerheten för en föränderlig värld: Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer: Statsrådets redogörelse till Riksdagen 6.6.1995. Utrikesministeriet: Helsingfors, 1995.

Valtioneuvosto. Turvallisuus muuttuvassa maailmassa: Suomen turvallisuuspolitiikan suuntalinjat: Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle 6.6.1995. Ulkoasiainministeriö: Helsinki, 1995.

Vesa, Unto. Euroopan turvallisuus valinkauhassa: silmäyksiä Suomen ja Euroopan uusiin haasteisiin. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997.

Visuri, Pekka. Puolustusvoimat itsenäisyyden turvana. Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, Helsinki 1998.

Visuri, Pekka: Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan. Puolustusperiaatteiden kehitys läntisessä Keski-Euroopassa ja Suomessa vuosina 1945-1985. Otava, Keuruu 1989.

Visuri, Pekka. Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi: arvio syksyn 2001 terrori-iskujen vaikutuksista. EVA, Helsinki 2002.

Visuri, Pekka (ed.): Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset. Otava, Helsinki 2003.

Visuri, Pekka: Maailman muutos ja Suomi. Jyväskylä, 2011: WSOY.

Väyrynen, Paavo. Suomen puolueettomuus uudessa Euroopassa: kansallinen doktriini ympäristön murroksessa. Helsinki: Otava, 1996.

Väyrynen, Raimo, (ed.). Suomen puolueettomuuden tulevaisuus. Helsinki: WSOY, 1990.

Relations with Russia

Bartenjev T. - Komissarov J.: Kolmekymmentä vuotta hyvää naapuruutta. Otava, Keuruu 1977.

Baskirova, Jelena - Pentti Raittila. Neighbour images in Finland and the Soviet Union: a comparative study among 16-17 year-old schoolchildren.  Tampereen yliopisto, Tampere 1988 

Blomberg, Jaakko: YYA-sopimuksen loppuvaiheet ja korvaaminen uudella sopimuksella. Teoksessa Vesa, Unto (ed.), YYA. Aika ja sopimus. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tampere 1998.

Hanhimäki, Jussi. Containing coexistence: America, Russia and the ‘Finnish solution'. Kent (Ohio): Kent State University Press, cop. 1997.

Heininen, Lassi, (ed.). Petroskoi - Kostamus - Kuhmo. [Kuhmo]: [Kuhmon kesäakatemia], 1993.

Karelian issue. Finnish Karelian League, Helsinki 2006.

Komissarov, Juri: Linja. Otava, Keuruu 1985.

Komissarov, Juri: Suomi löytää linjansa. Otava, Keuruu 1974.

Kujala, Antti: Neukkujen taskussa? – Kekkonen, suomalaiset puoleet ja Neuvostoliitto 1956–1971. Tammi, Helsinki 2013. 

Kuorsalo, Anne ym. Salaisen poliisin valtakunta: KGB, FSB ja suhteet Suomeen. Helsinki: Edita, 2003.

Kohvakka, Mikko: “Science, Technology and Changing Power Relations: the negotiation process of the agreement on Finnish-Soviet Scientific-Technical Cooperation, 1955”, Scandinavian Journal of History, 36(3), 349-370.

Luoto, Reima T.A.: Sopimus ystävyydestä. Karisto, Hämeenlinna 1988.

Luukkanen, Arto: Suomi Venäjän taskussa. Helsinki: WSOY, 2010.

Meinander, Henrik. Den nödvändiga grannen: studier & inlägg. Schildt, Esbo 2001.

Nordberg, Erkki: Arvio ja ennuste Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla. Art House, Helsinki 2003.

Paul, Jan-Peter. Suomi, Venäjä ja Euroopan unioni. Gummerus, Helsinki 1997.

Pohlebkin, V.V.: Suomi ystävänä ja vihollisena 1714 - 1967. WSOY, Porvoo 1969.

Pursiainen, Christer: Et tu Brute!: Suomen Nato-optio ja Venäjä. Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki 2002.

Raittila, Pentti ym. Perestroika and changing neighbour images in Finland and the Soviet Union. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989.

Rentola, Kimmo: “Suomi liu’ussa: Neuvostoliiton Suomen-politiikan kiristyminen 1968–70”, Historiallinen aikakauskirja, 100(2), 2002: 137–152.

Rusi, Alpo: Etupiirin ote. Gummerrus, Helsinki, 2014.

Ruddy, T. Michael, (ed.). Charting an independent course: Finland's place in the Cold War and in U.S. foreign policy. Claremont (Calif.): Regina, cop. 1998.

Rytövuori-Apunen, Helena, (ed.): Russia forever? Towards working pragmatism in Finnish. Helsinki: Aleksanteri Institute, 2008.

Rytövuori-Apunen, Helena. Unionin ajan idänpolitiikka. Helsinki: Edita, 2007.

Salminen, Esko. Vaikeneva valtiomahti?: Neuvostoliitto. Helsinki: Edita, 1996.

Saraviita, Ilkka. YYA-sopimus. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1989.

Seppinen, Jukka. Menetetty Karjala?: Karjala-kysymys Suomen politiikassa 1940-2000. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, 2006.

Esa Seppänen: Venäjä – Vanha tuttu, vaan niin vieras: Suomen naapurikuvan todet, luulot ja harhat. Helsinki, 2010: Tammi.

Skoutajan, Harry P. Die Aussenpolitik der Republik Finnland: im Schatten Moskaus?. 1996.

Smith, Hanna, (ed.). The two-level game: Russia's relations with Great Britain, Finland and the European Union.  Aleksanteri Institute, Helsinki 2006.

Smith, Hanna (toim.): Russia as a neighbour. Helsinki: Tulevaisuusvaliokunta, 2014.

Suvanto, Pekka, (ed.). Suomi, itä ja länsi: professori Tuomo Polvinen 60 vuotta 2.12.1991. Helsinki: WSOY, 1991.

Valkonen, Martti. Suomettaminen jatkuu yhä: Moskovan-kirjeenvaihtajan näkökulma Suomen ja itänaapurin suhteisiin kolmannesvuosisadan ajalta. Helsinki: Tammi, 1998.

Venäjän kehitysvaihtoehdot ja niiden vaikutus Suomen valintoihin. Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti, 1998.

Vihavainen, Timo: Vanhan Venäjän paluu. Otava, Helsinki. 2014.

Väyrynen, Raimo: Conflicts in Finnish Soviet Relations. Acta Universitatia Tamperensis Ser. A vol. 47. Tampere 1972

European Integration

Aktiiviseen integraatiopolitiikkaan: Ulkopoliittisen instituutin integraatiotyöryhmän raportti. Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki 1989.

Antola, Esko: The Finnish Strategy: Adaptation with Restrictions. In Möttölä, Kari - Heikki Patomäki (ed.): Facing the Change in Europe: EFTA Countries' Integration Strategies, s. 55-70. Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki, 1989.

Antola, Esko: Finland. In Wallace, Helen: The Wider Western Europe: Reshaping the EC/EFTA Relationship. Pinter, London 1990.

Antola, Esko & Tuusvuori, Ossi: Länsi-Euroopan integraatio ja Suomi. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja. Helsinki 1983.

Antola, Esko: Näkökulmia pohjoiseen ulottuvuuteen. Eurooppa-tiedotus, Edita, Helsinki 1999.

Antola, Esko: Suomi EU:n etujoukkoon: Eurooppa-politiikan uudet haasteet. Taloustieto, Helsinki 2004.

Browning, Christopher S.: "Coming Home or Moving Home? 'Westernizing Narratives in Finnish Foreign Policy and the Reinterpretation of Past Identities" Cooperation and Conflict, 37:1, 2002, 47-72.

EU:n ratkaisujen aika: EVA-raportti syventämisestä ja laajentumisesta. EVA, Helsinki 1998.

Forsberg, Tuomas: A friend in need or a friend indeed?: Finnish perceptions of Germany's role in the EU and Europe. Finnish Institute of International Affairs, Helsinki 2000.

Hakalehto, Ilkka. Itsenäisyys vaarassa: kamppailu Suomesta 1917 vallankumouksesta 1990-luvun eurohuumaan. Huhmari: Karprint, 1993.

Hakovirta, Harto: Odota-ja-katso: Analyysi Suomen läntisen integraatiopolitiikan perusmallista. In Harto Hakovirta & Raimo Väyrynen, Suomen ulkopolitiikka. Gaudeamus, Jyväskylä 1975.

Hakovirta, Harto: Puolueettomuus ja integraatiopolitiikka. Tutkimus puolueettoman valtion adaptaatiosta alueellisen integraation teorian, vertailujen ja Suomen poikkeavan tapauksen valossa. Acta Universitatis Tamperensis Ser. A vol. 78. Tampereen yliopisto, Tampere 1976.

Heininen, Lassi et al.:. Avaamaton mahdollisuus: pohjoisen ulottuvuuden näköaloja. Like, Helsinki 2000.

Heininen, Lassi: Euroopan pohjoinen 1990-luvulla: moniulotteisten ja ristiriitaisten intressien alue. Lapin yliopisto, Rovaniemi 1999.

Hyvärinen, Anna – Tapio Raunio: ”Mistä EU-asioista hallitus keskustelee ja kenen aloitteesta? Suomen hallituksen Eurooppa-politiikan koordinaatio vuosina 1995–2012”, Politiikka, 56(2), 2014: 87–100.

Hämäläinen, Unto: Lännettymisen lyhyt historia. WSOY, Helsinki 1998.

Jakobson, Max: Finland in the new Europe. Praeger, Westport 1998.

Joenniemi, Pertti, (ed.): Ulkopolitiikka murroksessa: Suomi kylmän sodan jälkeen. WSOY, Helsinki 1990.

Korhonen, Keijo: Tämä maa ei ole kaupan. RBL-kustannus, Helsinki 1991.

Kosonen, Pekka (ed.): Euroopan integraatio, työmarkkinat ja hyvinvointivaltio. Gaudeamus, Helsinki 1992.

Kuosmanen, Antti: Finland's Journey to the European Union. EIPA, Maastricht 2001.

Lemola, Nonna: Ranska ja Suomi: läheiset mutta vieraat kumppanit. Ulkopolitiikka 2/2000, 40-48.

Lempiäinen, Petri, (ed.): Suomen ulkosuhteet 1990-luvun Euroopassa: talous ja turvallisuus. Painatuskeskus, Helsinki 1994.

Melasuo, Tuomo:  EU:n Välimeren politiikka ja Suomi. Ulkopolitiikka 2/2000, 53-70.

Meres-Wuori, Ora: Integraatioratkaisut ja Suomen ulkopoliittinen päätöksentekojärjestelmä. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1994.

Metcalf, Michael - Raimo Väyrynen: The End of the Cold War and Four Small European Democracies. Westview, 1993.

Miljan, Toivo: The Reluctant Europeans, The Attitudes of the Nordic Countries towards European Integration. London 1977.

Moisio, Sami: Geopoliittinen kamppailu Suomen EU-jäsenyydestä. Scripta lingua Fennica. Turun yliopisto, Turku 2003.

Ojanen, Hanna: How to Customise Your Union: Finland and the Northern Dimension of the EU. Northern Dimensions 1999, 13-26.

Ojanen, Hanna: Participation and Influence. Finland, Sweden and the Post-Amsterdam Development of the CFSP. Occasional Papers no. 11. Western European Union, Institute for Security Studies, Paris 2000.

Ojanen, Hanna et al: Non-alignment and European security policy: ambiguity at work. Finnish Institute of International Affairs, Helsinki 2000.

Ojanen, Hanna, (ed.): The northern dimension: fuel for the EU?. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 2001.

Ojanen, Hanna: 'If in 'Europe', then in its Core?: Finland', in Kaiser, Wolfram & Jürgen Elvert (eds.), European Union Enlargements: A Comparative History. Routledge, London 2004.

Paavonen, Tapani: Vapaakauppaintegraation kausi: Suomen suhde Länsi-Euroopan integraatioon FINN-EFTAsta EC-vapaakauppaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2008.

Patomäki, Heikki - Minkkinen, Petri: Yhdentymisen ja rahaunionin politiikkaa: Suomi ja Emu globaalissa poliittisessa taloudessa. Like, Helsinki 1997.

Paul, Jan-Peter: Euroopan unioni - uusi maailmanvaltako? Helsinki-instituutin säätiö, Helsinki 1994.

Pentikäinen, Antti: Sukupolveni valinta. Yhteistyön Eurooppa, Oulu 1999.

Raunio, Tapio & Wiberg, Matti: EU ja Suomi. Unionijäsenyyden vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Edita, Helsinki 2000.

Raunio, Tapio ja Juha Saari, (ed.). Eurooppalaistuminen: Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon. Gaudeamus, Helsinki 2006.

Tapio Raunio & Matti Wiberg: “Parliamentarizing Foreign Policy Decision-Making: Finland in the European Union”, Cooperation and Conflict, 36(1): 2001, 61-86.

Rehn, Olli: Suomen eurooppalainen valinta. Helsinki: WSOY, 2006.

Salovaara, Jukka et al.:. Suomi ja Euroopan unioni: vaikutukset ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ympäristöpolitiikkaan ja pakolaispolitiikkaan.  Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki 1994.

Seppinen, Jukka: Mahdottomasta mahdollinen: Suomen tie Euroopan unioniin. Ajatus, Helsinki 2001.

Stubb, Alexander (ed.): Marginaalista ytimeen.  Suomi Euroopan unionissa 1989-2003. Tammi, Helsinki 2005.

Suominen, Terhi, (ed.). Kun Suomi kääntyi. Turku: Schuman-seura, 2006.

Tiilikainen, Teija: Suomen doktriini murtuu. Suomalaisen politiikan kulku Paasikiven-Kekkosen realismista kohti yhteisöllisyyden Eurooppaa. Ulkopolitiikka 3/1992, 15-22.

Tiilikainen, Teija: Europe and Finland: defining the political identity of Finland in Western Europe. Ashgate, Aldershot 1998.

Törnudd, Klaus: Finland and Economic Integration in Europe, Cooperation and Conflict, 1/1969.

Valtiosääntökomitean mietintö: Euroopan unionin vaikutukset Suomen valtiosääntöön, ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistamistarpeet ja -tavat. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 1994.

Visuri, Pekka - Jukka Salovaara: Finland and the European Union. Finnish Institute for International Affairs, Helsinki, 1992.

Vogt, Henri: Finland and the Austria Boycott. Northern Dimensions, 2001, 13-21.

Foreign Trade Policy

Aunesluoma, Juhana. Vapaakaupan tiellä. Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2011.

Androsova, Tatjana: "Kauppapolitiikka Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa vuoden 1944 jälkeen". Historiallinen aikakauskirja 2/2002.

Fellman, Susanna - Lindholm, Christian: Tillväxt, omvandling och kris: Finlands ekonomi efter 1945. Söderström, Helsingfors 1996.

Haataja, Lauri (ed.): Suomen ulkomaankauppapolitiikka. Otava, Helsinki 1978.

Heikkinen, Sakari: Paperia maailmalle. Suomen Paperitehtaitten yhdistys Finnpap 1918-1996. Otava, Helsinki 2000.

Heikkinen, Sakari: Suomeen ja maailmalle. Tullilaitoksen historia. Tullihallitus, Helsinki 1994.

Hjerppe, Riitta & Lamberg, Juha-Antti: "Finland's international economic relations", Historiallinen aikakauskirja 2/1997, 136-143

Hjerppe, Riitta: "Finland Foreign Trade and Trade Policy in the 20th Century", Scandinavian journal of history 1/1993, 57-76.

Häikiö, Martti: Nokia Oyj:n historia: 1-3. Edita, Helsinki 2001.

Kaukiainen, Yrjö et al (ed.): Sotakorvauksista vapaakauppaan. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1988.

Keränen, Seppo: Moskovan tiellä: Urho Kekkonen ja Neuvostoliitto 1945–1980. Helsinki: Otava, 1990.

Keskinen, Tuomas: Idänkauppa: 1944-1987.  WSOY, Helsinki 1987.

Kuisma, Markku: "Green gold and capitalism: Finland, forests and the world economy", Historiallinen aikakauskirja 2/1997.

Kuisma, Markku: "Suomi Nokiana, Nokia Suomena: eli metsäteollisuuden maan muodonmuutos teleteknologian pikkujättiläiseksi", teoksessa Suomi: maa, kansa, kulttuurit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1999.

Kuisma, Markku: "Suomi taloutena - ajopuu vai älykäs perässäkulkija", Historiallinen Aikakauskirja 3/1992, 215-233.

Kuisma, Markku: Kylmä sota, kuuma öljy. Neste, Suomi ja kaksi Eurooppaa WSOY, Helsinki 1997.

Laine, Jermu: Kaupallisen lännettymisajan lyhyt historia. Helsinki 2006.

Olesen, Thorsten B.: "Choosing or Refuting Europe? The Nordic Countries and European Integration, 1945-2000", Scandinavian journal of history 1-2/2000, 147-168

Paavonen, Tapani: "From Isolation to the Core: Finland's Position towards European Integration, 1960-95, Journal of European Integration History 1/2001, 53-75.

Paavonen, Tapani: Suomalaisen protektionismi viimeinen vaihe. Suomen ulkomaankauppa- ja integraatiopolitiikka 1945-1961.SKS, Helsinki 1998.

Pakkasvirta, Jussi: Pulp & Fiction: tarinoita globalisaatiosta ja sellutehtaasta. Gaudeamus, Helsinki 2008.

Patomäki, Heikki: Uusliberalismi Suomessa. Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot. WSOY, Helsinki 2007.

Pihkala, Erkki: Kauppapolitiikka ja ulkomaankauppa, teoksessa Sotakorvauksista vapaakauppaan, ed. Yrjö Kaukiainen et al. Kauppa- ja teollisuusministeriön satavuotisjuhlakirja, Helsinki 1988.

Pihkala, Erkki: Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen. SKS, Helsinki 2001,

Rehn, Olli (1993): The Shaking Consensus - Finland Beyond the Era of Corporatism and Neutrality. In Metcalf, Michael - Raimo Väyry¬nen, The End of the Cold War and Four Small European Democracies. West¬view, 1993.

Tanskanen, Antti & Vajanne, Laura & Volk, Raija: Kauppapoliittinen keskustelu Suomessa, in Sata vuotta kansantaloustiedettä - Kansantaloudellinen yhdistys 1884-1984.  Vammalan kirjapaino, Vamamala 1984.

Nordic Cooperation

Bailes, Alyson J. K.: “The Nordic Countries from War to Cold War – and Today”, Scandinavian Journal of History. 37(2), 2012: 156-163.

Forsberg, Tuomas “The Rise of Nordic Defence Cooperation: a Return to Regionalism?”, International Affairs, 89(5), 2013: 1161-1181

Häggman, Larserik, (ed.): Suomi pohjoismaana: Suomi 50 vuotta Pohjoismaiden neuvostossa. Pohjola-Norden, Helsinki 2005.

Insall, Tony – Patrick Salmon: ”Preface to The Nordic Countries: From War to Cold War, 1944–1951”, Scandinavian Journal of History, 37(2), 2012: 136–155.

Kivimäki, Erkki:  Pohjoismainen yhteistyö uuteen vaiheeseen. UM Taustat nro 4. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1992.

Ojanen, Hanna: "The plurality of truth: a critique of research on the state and European integration", Ashgate, Aldershot 1998.

Ståhlberg, Krister: Nordic Cooperation in the New Europe. Yearbook of Finnish Foreign Policy 1992. Finnish Institute of International Affairs, Helsinki 1992.

Sulevo, Kari: Puolueet ja pohjoismainen yhteistyö. Tutkimus Suomen poliittisten puolueiden asennoitumisesta Pohjoismaiden yhteistyöhön Kivimäen julistuksesta 1935 Nordek-suunnitelmaan 1969. Bidrag till kännedom av Finlands Natur och folk, H. 115. Utgivna av finska veteskapsocieten, Helsinki 1973.

Suominen, Tapani, (ed.): Itsekkyyttä vai valtiomiestaitoa: Ruotsin idänpolitiikka ja Suomi vuodesta 1812 vuoteen 2002. Tammi, Helsinki 2002.

Torstila, Pertti: (1998): Suomen ja Ruotsin yhteistyön ulottuvuudet. Ulkopolitiikka 2/1998, .

Baltic Sea and the Baltic States

Laakia, Raimo, (ed.). Solidarnoscin nousu tuhosi imperiumin: suomalaisen tukiliikkeen pieni historia. Raimo Laakia, Sipoo 2005.

Pekkarinen, Jussi. Kohtu 4. Suomen Tallinnan lähetystön historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Porvoo 2015.

Pullat, Raimo: Suomi ja Puola: suhteita yli Itämeren 1917-1941. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1997.

Rausmaa, Heikki: ”Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon”: Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 1991. Helsinki, 2013.

Raik, Kristi: “Renaissance of realism, a new stage of Europeanization, or both? Estonia, Finland and EU foreign policy”, Cooperation and Conflict, 2015.

Roiko-Jokela, Heikki, (ed.): Virallista politiikkaa - epävirallista kanssakäymistä: Suomen ja Viron suhteiden käännekohtia 1860-1991. [Jyväskylä]: Atena, 1997.

Roiko-Jokela, Heikki: Unelma vapaudesta. Jyväskylä: Kopijyvä, 2001.

Suchoples, Jarosław: Finlandia w polityce Stanów Zjednoczonych 1917-1919. Warszawa: Trio, cop. 2002.

Talvitie, Sakari - Tore Modeen, (ed.): Suomi ja Viro; Henrik Gabriel Porthan-inst. 1960-1997. Helsinki 2001

International Organisations and United Nations

Kiljunen, Kimmo et al., (ed.): Finnish peace making. Suomen rauhanliitto - YK-yhdistys, Helsinki 1987.

Koskenniemi, Martti. Kansainväliset pakotteet ja Suomi: ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvat ei-sotilaalliset sanktiot ja niiden täytäntöönpano Suomessa. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1994.

Reimaa, Markku: Kekkosen katiska. Suomi Etykissä 1968–1989. Edita, Helsinki 2008.

Suomen aseidenriisuntapolitiikka. Ulkoasianministeriön julkaisuja. Helsinki 1982.

Suomi ja kansainväliset järjestöt. Ed. Mylly, Juhani. Turun yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja C:4. Turku 1970.

Törnudd, Klaus: Suomen YK-politiikka. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, 1991.

Törnudd, Klaus: Suomi ja Yhdistyneet kansakunnat. Tammi, Helsinki 1967.

Törnudd, Klaus : Suomen YK-politiikka 1990-luvulla. In Berndtson, Erkki & Kivimäki, Timo (ed.), Suomen kansainväliset suhteet. Acta Politica no. 9.  Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, Helsinki 1998.

Development Cooperation

Kääriäinen, Matti: Kehitysavun kirous. Into, Helsinki 2015.

Malinen, Pekka: Kehitysapu täysremonttiin. Sitra, Helsinki 1989.

Pakkasvirta; Jussi -  Aronen, Jukka (eds.): Café con tango. Relaciones de Finlandia y América Latina. Gaudeamus, Helsinki 1999.

Soiri, Iina - Peltola, Pekka: Finland and national liberation in Southern Africa. Stockholm: Nordiska Afrikainstitutet, 1999.

Tuomi, Helena (ed.): Suomi ja kolmas maailma. Gummerus, Jyväskylä 1976.

Ulkoasiainministeriö. Dimensions of comprehensive security. Human rights and Finland's foreign policy. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs, 1999.

Vehnämäki, Mika, Ovaskainen, Marko, Nivulainen, Satu, Markin, Nat Papa Kobina & Voutilainen, Marja: Suomi ja Euroopan unioni globaalien haasteiden edessä - kehitysyhteistyösuhteet murroksessa. Teoksessa Berndtson, Erkki & Kivimäki, Timo (ed.), Suomen kansainväliset suhteet. Acta Politica no. 9. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, Helsinki 1998.

Human Rights

Junnila, Tuure: Etelä-Afrikka - ihmisoikeudet - Suomen ulkopolitiikka. Alea-kirja, Helsinki 1988.

Luoto, Jari: Ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet: Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan murroskausi 1985-1995. Helsinki: Gaudeamus, 1997.

Tuomioja, Erkki: Ihmisoikeudet ja Suomen ulkopolitiikka: ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selvitys Suomen hallituksen ihmisoikeuspolitiikasta 29.11.2000. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 2000.

Ulkoasiainministeriö: Nya perspektiv på säkerhet. De mänskliga rättigheterna och Finlands utrikespolitik.. Helsingfors: Utrikesministeriet, 1999.

Wigell, Mikael: “The Åland Example as Norm Entrepreneurship”, International Journal on Minority & Group Rights. 20(1), 2013: 67–84.

Environmental and Climate Policy

Rauno Sairinen, Viinikainen Tytti,  Kanninen, Vesa & Lindholm, Arto: Suomen ympäristöpolitiikan tulevaisuuskuvat. Gaudeamus, Helsinki 2000.

Räsänen, Tuomas & Simo Laakkonen: “Cold War and the Environment: The Role of Finland in International Environmental Politics in the Baltic Sea Region”, Ambio. A Journal of the Human Environment, 36 (2/3), 2007: 229–236.

Ulkoasiainministeriö: Laajan turvallisuuden ulottuvuuksia. Suomen kansainvälinen ympäristöyhteistyö.. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, 1999.

Vehmas, Jarmo, Luukkanen, Jyrki & Kaivo-oja, Jari: Kansainvälisen ilmastopolitikan muotoutuminen ja Suomi. Ulkopolitiikka 1/1999, 5-21.

Various

Arho Havrén, Sari: ”Meillä ei ole ikuisia ystäviä eikä ikuisia vihollisia: Ikuisia ovat meidän omat etumme”. Suomen suhteet Kiinan kansantasavaltaan 1949–1989. Helsinki, 2009.

Borg, Olavi ym., (ed.). Tieto, valta ja maailmanpolitiikka: scripta in honorem professoris Osmo Apunen sexagesimum annum complentis. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998.

Finnish Foreign Policy. Studies in Foreign Politics. Finnish Political Science Association. Helsinki 1963.

Grönholm, Christoffer. Citadellet i norr. Schildt, Helsinki 1987.

Haavikko, Paavo: Kansakunnan linja. Art House, Helsinki 1990.

Hakovirta, Harto: Suomettuminen. Kaukokontrollia vai rauhanomaista rinnakkaiseloa. Gummerrus, Jyväskylä 1975.

Heininen, Lassi - Jyrki Käkönen: Rajalta maailmaan: tutkijoiden matka periferiaan. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1996.

Heininen, Lassi & Teemu Palosaari (toim.): Jäitä poltellessa. Suomi ja arktisen alueen tulevaisuus. Tutkimuksia/TAPRI Studies in Peace and Conflict Research : 97, Tampere 2011.

Iloniemi, Jaakko: Avoimeen maailmaan. Tammi, Helsinki 1991. 

Järvenpää, Pauli – Jyrki Iivonen: Kirjeitä Kabulista – Afganistanin toinen todellisuus. Paasilinna, Helsinki 2012.

Kantola, Anu et. al: Maailman tila ja Suomi.  Gaudeamus, Helsinki 1999.

Karvonen, Lauri ym., (ed.). Festskrift till Dag Anckar: 50 år den 12 februari 1990.  Åbo akademis förlag, Åbo 1990.

Koski, Anne: Niinkö on jos siltä näyttää?  Kuva ja mielikuva Suomen resursseina kansainvälisessä politiikassa. Tutkijaliitto, Helsinki 2005.

Luukkanen, Arto – Jukka Mallinen – Martti Puukko: Lustraatio. Pekka Virkki, Helsinki 2015.

Salminen, Esko: Suomettumisen uusi aalto – Suomen haastavat naapurisuhteet 1990–2010. Minerva, Helsinki 2011.

Salonne, Seppo: Sodan ja rauhan miehet: kuvaus televisio ohjelmasta ja siihen kohdistuneesta ulkopoliittisesta painostuksesta 1970 luvun Suomessa. Helsinki, Yleisradio 2014.

Jukka Seppinen: Suomettumisen syövereissä. WSOY, Helsinki 2011. 

Siikala, Kalervo: Finland och omvärlden. Statens tryckericentral, Helsinki 1987.

Siikala, Kalervo: Kanssakäymisen muodot. Valtion koulutuskeskuksen julkaisusarja A; 4. Helsinki 1985.

Siikala, Kalervo: Suomen kansainväliset kulttuurisuhteet. Helsinki 1976. Sundelius, Bengt (ed.) Foreign Policies of Northern Europe. Westview Press, Boulder 1982.

Tauno Tiusanen: Naurettu sukupolvi: suomettumisen ilot ja murheet. Edita, Helsinki 2011.

U.S.-Finnish diplomatic relations. United States Information Service, Helsinki 1999.

Vehviläinen, Olli - Pók, Attila, (ed.): Hungary and Finland in the 20th century. Helsinki: Finnish Literature Society, 2002.